เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น | ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน
ผลประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน

หมายเหตุ

คะแนนจากข้อ 1-4 เป็นความเสี่ยงจากอายุ พันธุกรรม และโรคประจำตัว ควรได้รับการดูแลกระดูก และตรวจเช็คมวลกระดูกอยู่เป็นประจำ

คะแนนจากข้อ 5-10 เป็นความเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต แนะนำให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพิ่มการออกกำลังกาย และการรับประทานแหล่งอาหารที่มีแคลเซียม และวิตามินดี

ท่านสามารถใช้แบบประเมินนี้ปรึกษาแพทย์ เพื่อขอรับการตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก เพื่อประเมินภาวะโรคกระดูกพรุน