เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ศาสตร์แห่งการชะลอวัยด้วย แอสตาแซนริน

อนุมูลอิสระ (Free Radicals) 

เปนตนเหตุหนึ่งที่นำไปสูการเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ทำลายภูมิคุมกันของรางกาย ความเสื่อมของเซลลตาง ๆ ในรางกาย รวมไปจนถึงเซลลผิว หรือที่เรียกกันวา เกิดริ้วรอย แกกอนวัยนั่นเอง

อนุมูลอิสระ คืออะไร...เกิดขึ้นได้อย่างไร

อนุมูลอิสระถูกสรางขึ้นได โดยรางกายของเรา ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารใหเปนพลังงานใหกับรางกายของเราและ ในขณะเดียวกันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นดวย เสมือนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง อีกทั้งการหายใจเขาในรางกาย ออกซิเจนก็จะถูกเปลี่ยนเปนอนุมูลอิสระเชนกัน    อยางไรแลว หากรางกายมีการสรางสารอนุมุลอิสระที่มากเกินไป จนขาดความสมดุล อนุมูลอิสระเหลานั้นจะกลับมาทำรายเซลลตางๆของรางกายเราได จนนำไปสูโรคตางๆอยางที่กลาวขางตน    ยิ่งไปกวานั้น จากสภาพแวดลอมที่พบเจอ เชน มลพิษในอากาศ ฝุนละออง ควันบุหรี่ ไอเสียรถยนต โรงงานอุตสาหกรรม รังสียูวีในแสงแดด ตลอดจนอาหารปงยางรวมถึงความเครียดจากการทำงาน    เหลานี้ลวนกระตุนใหเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น และสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพได    ดังนั้นสาเหตุของริ้วรอยกอนวัย จึงหนีไมพนจากผลของอนุมูลอิสระที่มีมากเกินไป ปจจุบันศาตรทางการแพทยจึงใหความสำคัญกับการชะลอวัย (Anti-Aging ) ดวยสารตานอนุมุลอิสระ (Anti-oxidant) ที่มีคุณสมบัติคือจับอนุมูลอิสระทำใหอนุมูลอิสระคงตัว ไมไปทำลายเซลลในรางกาย ระดับการถูกทำลายจะชาลง ซึ่งก็เปนการชะลอความชราอีกวิธีหนึ่ง โดยรางกายสามารถผลิตสารตานอนุมูลอิสระไดหลายชนิด แตเพราะความเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นตามวัย การผลิตสารต้านอนุมูลอิสระดังกลาวจะลดนอยลง ประกอบกับเผชิญอนุมูลอิสระจากภายนอกอีกหลายทิศทางนั้น เราจึงควรทานอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระ เพื่อปกปองความเสื่อมตางๆของรางกาย

แอสตาแซนธิน (Astaxanthin) ที่สุดของสารตานอนุมูลอิสระ แอสตาแซนธิน จัดเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่รางกายสรางเองไมได ไดจากแหลงอาหารที่มีสีแดง เชน เนื้อปลาแซลมอน กุง เปลือกปู เปลือกกุงมังกร พบมากสุด ในสาหรายสีแดง สายพันธุ ฮีมาโตคอคคัส พลูวิเอลิส (Heamatococcus  pluvialis)แอสตาแซนธิน เปนสารตานอนุมุลอิสระที่อยูในกลุมของแคโรทีนอยด มีลักษณะเปนสารสีแดงที่ละลายไดดีในไขมัน และดวยสูตรโครงสรางที่เปนเอกลักษณพิเศษ จึงมีความสามารถในการปกปองเยื่อหุมเซลล ไดทั้งภายในและภายนอกไดทุกสวนทั่วรางกาย จึงมีคุณลักษณะที่เดน เหนือกวาสารตานอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ    หลายคนจึงเรียก แอสตาแซนธินเปน “Nature's Most Powerful Antioxidant” ที่สุดของสารตานอนุมูลอิสระ นั่นเอง

ประโยชน์ของแอสตาแซนธิน

ดวยบทบาทการเปนสารตานอนุมุลอิสระที่แรงและดีเยี่ยม จึงมีประโยชนตางๆตอรางกาย ดังนี้

 

แอสตาแซนธิน ในทองตลาดมีมากมายแตควรเลือกพิจารณาจาก?

พิจารณาจากแหลงที่มาที่นาเชื่อถือ มีการเพาะเลี้ยงที่ไดมาตรฐาน AstaRealเปนแอสตาแซนธิน ที่ผลิตจาก สาหราย Haematococcus pluvialis ซึ่งไดรับเพาะเลี้ยงภายใตระบบปด ซึ่งทำให สาหรายสีแดงที่มีคุณภาพความบริสุทธิ์ และความคงตัวมากที่สุด จึงทำใหไดสารแอสตาแซนธินที่มีคุณภาพอีกทั้ง AstaReal   เปนวัตถุดิบที่มีผลการศึกษาวิจัยรองรับมากมายในดานสุขภาพตางๆ ทำใหมั่นใจในคุณภาพไดมากขึ้นและยิ่งไปกวานั้นที่พลาดไมไดเลยคือ มาตรฐานการผลิต เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไมควรมองขาม ควรเลือกที่ผานมาตรฐานการผลิตยาระดับสากลทำใหมั่นใจไดในคุณภาพ ปราศจากสารปนเปอนอีกดวย

การทำงานของ Astaxanthin   

  • ต่อต้านริ้วรอยที่จะสร้างคอลลาเจนและอีลาสติเพื่อต่อต้านริ้วรอย และความขรุขระ   
  • โรคมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งคุณสมบัติในการป้องกัน,เสื่อมโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลลัพธ์ที่เราจะได้รับจากการใช้ Astaxanthin?   

  • สำหรับผิว: ริ้วรอยต่อต้านความหยาบความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น ผิวที่ดีขึ้น   
  • สำหรับสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพที่ดี

ใครที่เหมาะสมกับการใช้ Astaxanthin

  • คนที่ริ้วรอยความกังวลหรือความงามของผิว   
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอสตาแซนริน คลิกที่นี่

แชร์เลย!

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง


ฉีดฟิลเลอร์แก้ปัญหาริ้วรอยได้ดีจริงหรือไม่ ?

ณ ปัจจุบันการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) เพื่อช่วยเสริมความงามเพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวย่นที่มากับวัยทำให้ใบหน้าดูเต่งตึงและอ่อนกว่าวัยกำลังเป็นกระแสที่มาแรงได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสาวเล็ก สาวใหญ่ หนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ รวมไปจนถึงสาวประเภทสอง


10 วิธีง่ายๆ เพื่อให้มีสุขภาพดี

ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย ถ้าอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็จะพบคำแนะนำจากหลายให้รับประทานบางอย่าง และห้ามรับประทานหลายอย่าง ไม่รู้จะเชื่อใครดีวันนี้เราเลยมีเคล็ดลับง่ายๆที่สรุปจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาให้ทุกท่านได้ประโยชน์


ดูแลสุขภาพผิวและริ้วรอย ด้วย Define complex

ทุกคนย่อมปรารถนาจะมีใบหน้าสวย เรียบเนียนไร้ริ้วรอยด้วยกันทั้งนั้น แต่ผิวหน้าในฝันย่อมไม่อาจฝืนทวนการเดินทางของกาลเวลา ยิ่งอายุมากขึ้นร่องรอยแห่งวัยก็ยิ่งดิ่งลึกลงจนสังเกตเห็นได้ชัดเจน สร้างความหงุดหงิดและกังวลใจ